Waarom humane eindpunten?

Het toepassen van humane eindpunten is relevant wanneer rekening moet worden gehouden met morele, wetenschappelijke of wettelijke afwegingen.

 1. Morele overwegingen
  • het proefdier ondergaat meer pijn, lijden of chronisch ongerief dan kan worden gerechtvaardigd;
  • het dier kan door de aanwezigheid van pijn of ongerief belangrijke activiteiten en gedragingen niet meer verrichten.
 2. Wetenschappelijke overwegingen
  • de wetenschappelijke doeleinden van het experiment zijn behaald en het aanhouden van het dier draagt niet meer bij aan de resultaten van het onderzoek of kunnen zelfs interfereren met de resultaten;
  • duidelijk is dat de doeleinden van het experiment niet gerealiseerd kunnen worden);
  • het aanhouden van het dier zal kunnen leiden tot verlies van gegevens (bijvoorbeeld doordat het dier na sterfte door autolyse niet meer geschikt is voor pathologisch onderzoek, of door kooigenoten wordt aangevreten).
 3. Wettelijke overwegingen
  • 'De lidstaten dragen er zorg voor dat het fokken, de huisvesting en de verzorging alsook de in procedures gebruikte methoden worden verfijnd teneinde elke vorm van pijn, lijden, angst en blijvende schade die de dieren kunnen ondervinden, te voorkomen of tot het minimum te beperken' (Richtlijn 2010/63/EU, art.4.3.);
  • 'De dood als eindpunt van een procedure moet zoveel mogelijk worden vermeden en worden vervangen door in een vroege fase vaststelbare, humane eindpunten. Wanneer de dood als eindpunt onvermijdelijk is, dient de procedure zo te worden opgezet dat:
   • zo weinig mogelijk dieren sterven, en
   • de duur en intensiteit van het lijden van het dier zo gering mogelijk worden gehouden en de dood, voor zover mogelijk, pijnloos is' (Richtlijn 2010/63/EU, art.13.3).