Sociaal gedrag

De sociale interactie met soortgenoten is zeer belangrijk. Ratten vertonen een breed scala aan sociale gedragingen, die in belangrijke mate worden beïnvloed door de werking van feromonen. Indicatief voor de sociale rangorde is de mate van onderdanigheid (het plat op de rug liggen) die de rat aanneemt ten aanzien van de kooigenoot in een conflict. Zie video's 1 en 2. 

Natuurlijk gedrag

Kooien van ratten dienen aan essentiële aspecten van het gedrag aangepast te zijn, zoals het op de achterpoten staan om de omgeving te erkennen en, indien niet interfererend met de proef, de aanwezigheid van knaagmateriaal. Jonge ratten zijn actiever dan volwassen dieren en vrouwelijke dieren zijn in het algemeen actiever dan mannelijke dieren.

Ratten kennen een hiërarchie. Hiermee moet rekening gehouden bij restrictief voeren omdat het dominantie dier meer voer tot zich zal nemen dan het ondergeschikte dier.

Natuurlijk gedrag in stand gehouden

Ratten die in het laboratorium zijn opgegroeid laten, wanneer in een semi-natuurlijke omgeving geplaatst, binnen korte tijd veel van het gedrag van hun wilde soortgenoten zien. Dit wijst er op dat in essentie het normaal gedrag van laboratoriumdieren gerelateerd is aan dat van wilde ratten. Een interessante documentaire in dit verband kan gevonden worden op website Ratlife. De vraag die in deze documentaire centraal staat: 'We hebben de ratten uit het wild gehaald, maar hebben we het wilde ook uit de rat gehaald?'

Video 1: paargedrag in ratten

Moederrat met pup

Video 2: agressief gedrag in slow-motion